Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gospodarka odpadami Administracja budynków mieszkalnych

Kontakt email, www
Aroniowa 1
19-100 Dolistowo Nowe , woj. Podlaskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Informacje o nasZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach prowadzidziałalność z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta iGminy Mońki w następujących dziedzinach:- gospodarka mieszkaniowaZGKiM Mońki jest zarządcą i administratorem budynków komunalnychnależących do zasobu mieszkaniowego Gminy Mońki, znajdujących sięna terenie Miasta Mońki oraz budynków mieszkalnych należących doWspólnot Mieszkaniowych. W ramach zarządu ZGKiM Mońki prowadzibieżącą eksploatację, nadzoruje stan techniczny, sposóbwykorzystywania budynków, lokali, urządzeń i terenów, sprawujenadzór nad usługami świadczonymi lokatorom i użytkownikom przezinne jednostki oraz utrzymuje porządek i czystość na terenieadministrowanych posesji.- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, gospodarkaodpadamiW zakresie usług oczyszczania ZGKiM Mońki zajmuje się wywozemnieczystości stałych i płynnych oraz letnim i zimowym utrzymaniemczystości, przejezdności ulic i dróg na terenie Miasta i GminyMońki. Świadczy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnychzmieszanych oraz segregowanych od mieszkańców, instytucji izakładów pracy w ramach nowych, obowiązujących w tym zakresieuregulowań prawnych. Ponadto ZGKiM Mońki prowadzi na terenie bazyZakładu przy ul. Kolejowej 21 – Punkt Selektywnej Zbiórki OdpadówKomunalnych, dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta i GminyMońki. W ramach utrzymania zieleni miejskiej ZGKiM Mońki prowadziprace pielęgnacyjne trawników, skwerów, placów zabaw oraz parkówmiejskich. Zajmuje się realizacją prac związanych z wykonywaniemnowo powstających terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i GminyMońki. ZGKiM Mońki jest zarządcą cmentarza komunalnego oraztargowicy miejskiej, prowadzi także obsługę imprez plenerowychmin.: Dni Moniek, Święto Ziemniaka, Rock na Bagnie.- dostawa wody i oczyszczanie ściekówZGKiM Mońki zajmuje się produkcją i dostawą wody dla odbiorców zterenu Miasta i Gminy Mońki oraz gmin sąsiednich. Jestadministratorem gminnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Wramach prowadzonej działalności jest administratorem miejskiejoczyszczalni ścieków oraz miejskich i wiejskich stacji uzdatnianiawody. Realizuje prace związane z eksploatacją naprawy,wykonawstwo ] przyłączy, sieci i instalacji wodociągowych orazkanalizacyjnych.- wynajem sprzętu oraz usługi remontowo - budowlaneZGKiM Mońki dysponuje specjalistycznym sprzętem do realizacji usługz zakresu gospodarki komunalnej oraz sprzętem do realizacji pracbudowlano – drogowych. W ramach prowadzonej działalności realizujezlecenia z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich drógdojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchniistniejących remonty, modernizacje, przebudowy, naprawypoawaryjne ] oraz remontów i utrzymania infrastruktury drogowej jakmosty, przepusty. ZGKiM Mońki jest ponadto wykonawcą robótremontowych i budowlanych. Wykonuje prace remontowe i budowlane. Wramach działalności zajmuje się pielęgnacją oraz wycinką drzew. Nazlecenie Gminy Mońki realizuje dowozy szkolne uczniom z terenuGminy Mońki.