Polsko-Ukraińska Kancelaria Adwokacka Kosyło i Partnerzy, Biuro1

Kontakt email, www
Ul. Daszyńskiego Ignacego 152
01-066 Warszawa , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Kancelaria Adwokacka KOSYŁO I PARTNERZY została założona w 2003 r.Od momentu jej założenia Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniukompleksowej obsługi prawnej polskich przedsiębiorców inwestującychna Ukrainie. Obsługa polskich klientów prowadzona jest w językupolskim. Języki robocze Kancelarii, to: polski, ukraiński,angielski, rosyjski.Usługi prawne pomoc prawna dla polskichprzedsiębiorców firm na UkrainiePrawo ukraińskieAdwokat PrawnikukraińskiAndrij KosyłoAndrzej KosyłoKosyło i PartnerzyKancelaria Adwokacka Prawna Prawnicza Rejestracja Likwidacja firmna UkrainieLwów Kijów Warszawa ŁuckUkraińskie prawo handlowePolskie biuro księgowe usługi księgowe dla polskich firm naUkrainie CeDePe Witold Zapędowski Jurij Naumowicz Oksana Kharivukraińskie prawo podatkowe prawo celne budowlane bankowegospodarcze handlowe inwestycje na UkrainieАдвокатська компанія«КОСИЛО ТА ПАРТНЕРИ» створена в 2003 р. Від моменту її заснуванняКомпанія спеціалізується в наданні комплексної правової допомогигосподарюючим суб’єктам в Україні та Польщі. Головний офіс Компаніїзнаходиться у Львові. Представництва діють в Варшаві, Луцьку таКиєві.юрист Адвокат Косило Андрій Богдановичадвокатськакомпанія «Косило та Партнери»правова допомога юридичніадвокатські послуги Польщі Луцьк Львів Київ Варшава законодавствопольське право Польща Спори митними органами митницею Спориподатковими органами податковоюПольські українські юридичніінтернет ресурсиРеєстрація ліквідація перетворення підприємствНаумович Юрій Сергійович Оксана Харів податкове митне банківськеземельне корпоративне спадкове спадкування за кордоном правоKosylo & Partners is an Eastern European law firm founded in2003. Our firm provides legal advisory services to businesses,non-profit organizations and individual clients in Ukraine andPoland. Our firm is headquartered in Lviv, Ukraine with offices inWarsaw, Lutsk, and Kyiv. Languages: Ukrainian, Polish, English, andRussian.Andriy KosyloKosylo & PartnersEastern Europeanlaw firmcompany registration in Ukrainecompany registration inPolandUkrainian lawPolish lawukrainian law internetresourcesinternational economic lawUkrainian AttorneyUkrainian LawyerYuriy Naumovychcollecting debt in Ukrainecollecting debt in PolandWarsaw Lviv Lvov Kiev Kyiv LutskYuriyNaumovych Oksana Khariv corporate international economic law taxcustoms construction banking lawАдвокатская компания «КОСЫЛО ИПАРТНЕРЫ» основана в 2003 г. С момента своего основания Компанияспециализируется на предоставлении комплексных юридических услугсубъектам предпренимательской деятельности в Украине и Польше.Главный офис Компании находится во Львове. Представительствадействуют в Варшаве, Луцке и Киеве. юрист юридическая адвокатскафирма адвокат Андрей Косыло Украине Косыло Андрей БогдановичЮридические услуги в УкраинеЮридические услуги в ПольшеЮридическая помощь на Украине Юридическая помощь в Польшерегистрация предприятий на Украине регистрация предприятий в ПольшиАдвокатская компания в Украине Юридическая фирма в УкраинеЮридическая фирма в Польши взыскание задолженности на территорииУкраины взыскание задолженности на территории Польши Наумович ЮрийСергеевич Оксана Харив налоговое банковское корпоративное земельноетаможенное право наследственное наследствие за границейPublikacje w języku ukraińskim:1. Колб О.Г., Юхимюк О.М.,Косило А.Б. Кримінально-правова характеристика кримінальноговиконавчого кодексу Польщі. – Луцьк. – 2001. – 89 с.Kołb O.G.Juchymiuk O.M., Kosyło A.B. Analiza prawno-karna kodeksu karnegowykonawczego Polski.2. Колб О.Г., Юхимюк О.М., Октисюк А.М.,Косило А.Б. Роль і вплив кримінального та кримінально-виконавчогозаконодавства Польщі у реформуванні правового поля України. –Луцьк. – 2001. – 89 с.Kołb O.G. Juchymiuk O.M., Oktysiuk A.M.Kosyło A.B. Rola i wpływ karnego i karnego wykonawczegoustawodawstwa Polski na reformę systemu prawnego Ukrainy.3.Андрій Косило. Порушення принципу паритетності відносин міжДержавою та Церквою на прикладі ліквідації Українськоїгреко-католицької Церкви в Радянському Союзі, в:]Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa. – Lublin. – 2002,с.149-157.Andrij Kosyło. Naruszenie zasady równości stosunkówmiędzy Państwem a Kościołem na przykładzie likwidacji ukraińskiegokościoła greko-katolickiego w Związku Radzieckim4. Косило А.Б.Реформа адвокатури України в контексті судово-правової реформи(досвід Республіки Польща) // Актуальні проблеми вдосконаленнячинного законодавства України. – Івано-Франківськ. – 2002, Х, с.206-210.Kosyło A.B. Reforma adwokatury Ukrainy w kontekściereformy wymiaru sprawiedliwości (doświadczenie RzeczypospolitejPolskiej)5. А. Косило. Реформа адміністративних судів Польщі2002 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції.– Львів. – 2003, с..211-212.A. Kosyło. Reforma sądówadministracyjnych w Polsce 2002 roku.6. Косило А.Б. Реформаінституту захисника в кримінальному судочинстві України (досвідРеспубліки Польща) //Актуальні проблеми вдосконалення чинногозаконодавства України. – Івано-Франківськ. – 2003, XI, с. 138-140.Kosyło A.B. Reforma instytucji obrońcy w ukraińskim postępowaniukarnym (doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej).7. Косило А.Б.Реформа судочинства в Україні: недоліки та шляхи їх усунення //Проблеми державотворення та захисту прав людини в контекстіконституційної реформи в Україні. – Острог. – 2003.Kosyło A.B.Reforma sądownictwa na Ukrainie: uchybienia i perspektywy ichpodołania.8. А. Косило. Конституція як підстава судовоїреформи в Україні та Польщі // Проблеми державотворення і захиступрав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичноїконференції. – Львів. – 2004, с.517-518.A. Kosyło. Konstytucjajako podstawa reformy sądownictwa na Ukrainie i w Polsce.9. А.Корибскі, А. Косило. Правова допомога в демократичній правовійдержаві // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції„Правова система суспільства: проблеми, перспективи” (Кіровоград,13-14 травня 2005 р.). – Кіровоград. – 2005, с. 33-35.A.Korybski, A. Kosyło, Pomoc prawna w demokratycznym państwieprawnym.10. А. Корибскі, А. Косило. Межі законодавчоїдіяльності в постсоціалістичній державі // Актуальні питанняреформування правової системи України. Збірник наукових статей заматеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк,30-31 травня 2008 р. – с. 3-6.A. Korybski, A. Kosyło.,Granicedziałalności prawodawczej w państwie postsocjalistycznym.Publikacje w języku polskim:11. Andrij Kosyło. Likwidacjaukraińskiego kościoła greko-katolickiego w Związku Radzieckim,„Prawo-Administracja-Kościół”, nr 1-2 (13), Lublin, 2003,s.141-154.12. A. Kosyło. Władza sądownicza w KonstytucjachPolski i Ukrainy (analiza prawno-porównawcza) w:] Problemystosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce. pod. red. M.Granata, J. Sobczaka. – 2004. – Lublin. – s. 228-252.13. A.Kosyło. Ustrój adwokatury i zasady dostępu do zawodu adwokata naUkrainie, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr IV, Lublin 2004, s.143-150.14. M. Granat, A. Kosyło, Nota do książki PetraSteciuka „Stanisław Dnistrianśkyj jak konstytucjonalist”, PrzeglądSejmowy, Warszawa, nr 2(67), 2005, s. 180-184.15. A. Kosyło, L.Ćwikła, Konstytucja Filipa Orlika, „Czasy Nowożytne”, Lublin 2005,Tom XVIII-XIX, s. 56-68.16. Kosyło Andrij, Pomoc prawna wdemokratycznym państwie prawnym: regulacje unijne, polskie orazukraińskie w:] Ius et amicitia. Materiały PierwszegoPolsko-Ukraińskiego Forum Prawniczego, Tarnobrzeg 2006, s.169-212.17. Andrij Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w Polsce,Ukrainie, Białorusi i Rosji (studium teoretycznoprawne)”, w:]Aktualni pytannia reformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny: zbirnyknaukowych statej za materiałamy III Miznarodnojinaukowo-praktycznoji konferencji, Łuck 2006, s. 16-20.18.Andrzej Korybski, Andrij Kosyło. Model pomocy prawnej wdemokratycznym państwie prawnym w:] Aktualni pytanniareformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny: zbirnyk naukowych statejza materiałamy IV Miznarodnoji naukowo-praktycznoji konferencji,Łuck 2007, s. 5-8.19. Andrij Kosyło. Formy prowadzeniadziałalności gospodarczej na Ukrainie w :] Warunki podejmowania iprowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznychPolski i Ukrainy, pod. red. Rafała Biskupa i Małgorzaty Ganczar,Lublin 2007, s. 148-154.20. Andrij Kosyło. Licencje prawniczena Białorusi – przykład dla Polski?, „Palestra”, nr 11-12, 2007, s.97- 107.21. A. Kosyło. Warto prowadzić interesy na Ukrainie.„Rzeczpospolita”, z 05.08.2008 r.Publikacje w językuangielskim:22. A. Kosylo. The Breach of the Principle ofrelations Parity between the State and the Church Greek-CatholicChurch in the USSR as a Way of illustration, Review of ComparativeLaw, Volume 8, Lublin 2003, s. 19-31.Andrij Kosyło. Naruszeniezasady równości stosunków między Państwem a Kościołem naprzykładzie likwidacji ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wZwiązku RadzieckimPublikacje w języku rosyjskim:23. АндрийКосыло. Условия допуска к професии адвоката: сравнительно-правовойанализ законодательства Республики Польши и Республики Беларусь //Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь вконтексте европейских правовых процессов, Материалы международнойнаучной конференции, Часть 2. – Гродно. – 2004, с. 11-14.AndrijKosyło. Zasady dostępu do zawodu adwokata: analizaprawno-porównawcza ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej iRepubliki Białoruś.Tłumaczenia dwujęzycznych książekpolsko-ukraińskich:1. Problemy stosowania Konstytucji Polski iUkrainy w praktyce. Red. Mirosław Granat, Jacek Sobczak, Lublin2004 Verba, s. 288.2. Ius et amicitia. Materiały PierwszegoPolsko-Ukraińskiego Forum Prawniczego. Tarnobrzeg 2006, s.302.PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE Urzędów i instytucji na UkrainieNaczelne organy władzy państwowejParlament Ukrainywww.rada.gov.uaRząd Ukrainywww.kmu.gov.uaOrganywymiaru sprawiedliwości na UkrainieSąd Konstytucyjny Ukrainywww.ccu.gov.uaSąd Najwyższy Ukrainywww.scourt.gov.uaNaczelny Sąd Administracyjny Ukrainywww.vasu.gov.uaNaczelnySąd Gospodarczy Ukrainywww.arbitr.gov.uaOrzecznictwo sądówukraińskichwww.reyestr.court.gov.uaOrgany ochronyprawaProkuraturahttp://www.gpu.gov.uaSłużbabezpieczeństwawww.sbu.gov.uaMinisterstwo Spraw Wewnętrznychhttp://mvs.gov.uaUkraińskie urzędy celnehttp://www.customs.gov.uaUkraińskie urzędy skarbowehttp://www.sta.gov.uaAgenci celni na Ukrainiehttp://www.ambu.com.uaIzby handloweIzbaPrzemysłowo-Handlowa Ukrainyhttp://www.ucci.org.ua/home.htmlRegionalne izby przemysłowo-handlowe na Ukrainiehttp://www.ucci.org.ua/en/list_cci.htmlPolsko-Ukraińska IzbaGospodarczawww.puizba.plUrzędy standaryzacji icertyfikacjihttp://www.ukrcsm.kiev.uaAudytorzy/doradcy podatkowihttp://www.apu.com.uaNotariusze na Ukrainiehttp://palata.notariat.org.uaAdwokaci na UkrainieStowarzyszenie Adwokatów Ukrainywww.cay.org.uaAsocjacja Adwokatów Ukrainyhttp://www.uaa.org.uaPolskie biura księgowo-podatkowe naUkrainiewww.cedepe.com.uaPolskie placówki dyplomatyczne naUkrainieAmbasada RP w Kijowiehttp://www.kijow.polemb.netKonsulat Generalny RP w Kijowiehttp://www.kijowkg.polemb.netKonsulat Generalny RP we Lwowiehttp://www.konsulat.lviv.uaKonsulat Generalny RP w Łuckuwww.konsulat.lutsk.uaKonsulatGeneralny RP w Odessiehttp://www.odessakg.polemb.net/Konsulat Generalny RP w Charkowiehttp://www.charkowkg.polemb.netUkraińskie placówki dyplomatyczne w PolsceAmbasadaUkrainy w Polscehttp://www.ukraine-emb.plKonsulat GeneralnyUkrainy w Gdańskuhttp://www.kgu.internetdsl.plKonsulatGeneralny Ukrainy w Krakowiehttp://www.plk.internetdsl.plKonsulat Generalny Ukrainy w Lubliniehttp://www.ukr-konsulat.lublin.plPrawo ukraińskie wInterneciehttp://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgiКОРИСНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИУКРАЇНСЬКІ ЮРИДИЧНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИВищі органи державної владиПарламент Україниwww.rada.gov.uaУряд Україниwww.kmu.gov.uaОрганисудової влади УкраїниКонституційний Суд Україниwww.ccu.gov.uaВерховний Суд Україниwww.scourt.gov.uaВищий адміністративний суд Україниwww.vasu.gov.uaВищийгосподарський суд Україниwww.arbitr.gov.uaЄдиний реєстрсудових рішеньwww.reyestr.court.gov.uaДержавнаподаткова адміністраціяhttp://www.sta.gov.uaДержавна митнаслужба Україниhttp://www.customs.gov.uaМитніброкериhttp://www.ambu.com.uaТоргово-промислові палатиТоргово-промислова палата Україниhttp://www.ucci.org.ua/home.htmlРегіональні торгово-промисловіпалатиhttp://www.ucci.org.ua/en/list_cci.htmlПольсько-Українська Господарча Палатаwww.puizba.plСтандартизація та сертифікаціяhttp://www.ukrcsm.kiev.uaПравоохоронні органиПрокуратураhttp://www.gpu.gov.uaСлужба безпеки Україниwww.sbu.gov.uaМіністерство внутрішніхсправ Україниhttp://mvs.gov.uaАудиториhttp://www.apu.com.uaНотаріусиhttp://palata.notariat.org.uaАдвокатиСпілка адвокатівУкраїниwww.cay.org.uaАсоціація адвокатів Україниhttp://www.uaa.org.uaБухгалтерсько-податкові бюроwww.cedepe.com.uaДипломатичні представництва України вПольщіПосольство України в Польщіhttp://www.ukraine-emb.plГенеральне консульство України у Гданськуhttp://www.kgu.internetdsl.plГенеральне консульство України уКраковіhttp://www.plk.internetdsl.plГенеральне консульствоУкраїни у Люблініhttp://www.ukr-konsulat.lublin.plЗаконодавство України в Інтернетіhttp://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgiПОЛЬСЬКІ ЮРИДИЧНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИВищі органи державноївлади Республіки ПольщаПрезидент Республіки Польщаhttp://www.prezydent.plСейм Республіки Польщаwww.sejm.gov.plСенат Республіки Польщаhttp://www.senat.gov.plРада Міністрів Республіки Польщаhttp://www.kprm.gov.plМитна служба Республіки Польщаhttp://www.mf.gov.pl/?const=2Органи судової влади ПольщіКонституційний Трибунал Республіки Польщаhttp://www.trybunal.gov.plВерховний Суд Республіки Польщаwww.sn.plВищий Адміністративний Суд Республіки Польщаwww.nsa.gov.plКрайова Рада Судівництваwww.krs.plУсісуди Республіки Польщаhttp://www.lex.com.pl/sadyПрокуратура Польщіhttp://www.lex.com.pl/prokuraturyПодаткова служба Республіки Польщаhttp://www.urzad-skarbowy.plПрикордонна служба Республіки Польщаwww.sg.gov.plПоліціяРеспубліки Польщаhttp://www.policja.plПольські адвокатиhttp://www.nra.plПольські правові радникиhttp://www.radca.prawny.lex.plПольські нотаріусиhttp://www.krn.org.plПольські податкові радникиhttp://www.krdp.plПольські торгово-промислові палатиКрайова Господарча Палатаhttp://www.kig.plПольсько-Українська Господарча Палатаwww.puizba.plПольськібухгалтерсько-податкові бюроwww.cedepe.plПольськідипломатичні представництва в УкраїніПосольство Республіки Польщав Києвіhttp://www.kijow.polemb.netГенеральне консульствоРеспубліки Польща в Києвіhttp://www.kijowkg.polemb.netГенеральне консульство Республіки Польща у Львовіhttp://www.konsulat.lviv.uaГенеральне консульство РеспублікиПольща в Луцькуwww.konsulat.lutsk.uaГенеральне консульствоРеспубліки Польща в Одесіhttp://www.odessakg.polemb.net/Генеральне консульство Республіки Польща в Харковіhttp://www.charkowkg.polemb.net