Malbork (Siedziba - Pion handlowy)

Kontakt email, www
ul. Kościuszki 5 zobacz inne firmy z Kościuszki
82-200 Malbork , woj. Pomorskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Zobacz też:OBRONA CYWILNA (LUDNOŚCI)
OCHRONA ZABYTKÓW I OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA (LUDNOŚCI)
OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań
humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk
żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków
koniecznych do przetrwania. Zasady organizacji i funkcjonowania OC
formułuje Międzynarodowe Prawo Humanitarne, Protokół dodatkowy z
1977r.do Konwencji genewskich z 1949 r. O ochronie ofiar
międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę. W
zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników tworzy się
zakładowe formacje OC:
ratownictwaogólnego zadań
specjalnych, pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa
komunalnego, energetycznego, budowlanego, przeciw pożarowego,
porządkowo -ochronne, łączności, zaopatrzenia, wykrywania i
alarmowania, ochrony płodów rolnych, produktów żywnościowych,
ratownictwa chemicznego, ratownictwa przeciwpowodziowego, budowy i
odbudowy ujęć wody.
Zadania „Obrony Cywilnej”: ochrona ludności przed
środkami rażenia, ostrzegani i alarmowanie, zaciemnianie, budowle
ochronne, sprzęt ochrony indywidualnej, ochrona zakładów i obiektów
użyteczności publicznej, ujęcia wody, płody rolne, żywność,
zwierzęta, pasza, stanowiska kierowania OC, ochrona dóbr kultury,
ratownictwo i udzielanie pomocy poszkodowanym, zwalczanie klęsk
żywiołowych. Świadczenia osobiste (wiek 16-60 lat)i rzeczowe
na rzecz sił zbrojnych i formacji OC ZAKRES:
Konsultacje przy wykonywaniu dokumentów przez osoby funkcyjne
zakładu pracy, Koordynowanie działań osób funkcyjnych z
przedstawicielami jednostek nadrzędnych, Wykonanie wymaganych
planów, dokumentów oraz przeprowadzenie szkolenia z osobami
funkcyjnymi, Wykonanie dokumentacji, jej aktualizacja oraz
podejmowanie innych prac zleconych przez jednostki wyższego
szczebla – oferta kompleksowa, W ramach współpracy proponujemy:
Konsultacje, Szkolenie, Wykonanie dokumentacji. KORZYŚCI: Dzięki
wprowadzeniu normy ISO 14000 Twoja firma będzie odnosiła wiele
korzyści: a) Finanse: zmniejszenie
kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, zmniejszenie kosztów
związanych z zaistniałymi sytuacjami awaryjnymi, eliminacja kosztów
związanych z zatrudnieniem osób zajmujących się wdrożeniem normy,
b) W sferze zarządzania: oszczędność czasu i
ludzkiego wysiłku przy wykorzystaniu umiejętności i zasobów firmy.
realne oszacowanie kosztów ubezpieczenia, sprawne wykrywanie i
usuwanie nieprawidłowości możliwość wprowadzania działań
zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów
środowiskowych. c) W sferze społeczno-prawnej:
zwiększenie prestiżu firmy zacieśnienie więzi pomiędzy firmą a
władzami lokalnym spełnienie wymogów inwestorów i polepszenie
dostępu do kapitału. Możliwość szybszego i łatwiejszego
otrzymywania wszelkiego rodzaju pozwoleń, dzięki zaprezentowaniu
firmy jako podmiotu dbającego o środowisko. PODSTAWA PRAWNA
Protokół dodatkowy I z 1977 roku do
Konwencji Genewskich z 1949 r. dotyczący ochrony ofiar
międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Konwencja Haska z 14 maja
1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.
U. 04.241.2416), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 02.96.850),
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 04.212.2153). USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.