Hitako s.c. B Kulesza M Bajgus

Kontakt email, www
Owsiana 1
15-888 Białystok , woj. Podlaskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

PRZY REJESTRACJI KLIENTÓW POBIERAMY PODWÓJNE ZABEZPIECZENIEZWROTNE.        Doświadczeniew branży w zakresie działalności od 1993 roku. Ponadpiętnastoletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy rzetelni iprofesjonalni, a zaufanie jakim obdarzają nas nasi kliencimobilizuje zarząd i pracowników naszej firmy do jeszczedokładniejszego wsłuchiwania się w potrzebyrynku. Naszym priorytetem jest :Wypożyczalnia- nowoczesny i bezpieczny parkmaszynowy,Serwis -profesjonalna i szybka naprawa,Sprzedaż -miła i kompetentna obsługa.Dodatkowo nasza wysoko wykwalifikowana kadrarzetelnie i chętnie udziela porad w sprawachtechniczno-handlowych.ZAPRASZAMYpon -pt: 7.30 - 17.00w soboty : 7.30 -14.00Wyciąg z warunków umowy najmu                Wynajmujący firma Hitako s.c. zwana w dalszej części umowyHitako zawiera z Najemcą, następującą umowę: § 1                Hitako wynajmuje wymienione na umowie narzędzia i urządzeniawraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciąguumowy przedmiotem najmu a najemca zobowiązuje się do zapłatynależności za wynajem wedle cennika najmu Hitako. § 2                Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot zostałsprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie i czysty ( bezzastrzeżeń ) został wydany do użytku Najemcy. Najemca zostałzapoznany z obsługą oraz przepisami BHP przedmiotu najmu ioświadcza, iż je zrozumiał. § 3 1.      Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytąstarannością i odpowiadać będzie przed Hitako za wszystkie szkodyjakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tejstaranności. W szczególności Najemca zobowiązany jest należyciezabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem iutratą. 2.      W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrównaszkodę Hitako pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia. 3.      W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemcawyrówna szkodę do wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotunajmu.   § 4                O kradzieży przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hitako oraz organy ścigania. Kradzieżprzedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawieniaszkody dla Hitako zgodnie z zasadą z§  3 ust. 3 umowy.Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwało żądanie regresowe dosprawcy kradzieży. § 5 Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jegoprzeznaczeniem oraz nie można stosować osprzętu niezgodnego zprzeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwaćpracę i odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywaćsamodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winienniezwłocznie powiadomić wynajmującego. W celu dokonywaniaprzeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemcazobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanieHitako. Nie zastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzeniemumowy przez Hitako w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawieniaewentualnie powstałej szkody zgodnie z zasadą wyrażoną w § 3 umowy.Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem do dniadostarczenia przedmiotu najmu do Hitako. § 6                Hitako zobowiązuje się do naprawy usterek w przedmiocienajmu, które nie powstały z winy Najemcy. Bieg czasu najmu zostaniezatrzymany w chwili dostarczenia przedmiotu najmu do Hitako. § 7                Za datę zwrotu przedmiotu najmu uważać się będzie jedynieoddanie Hitako przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakimzostał on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wg.stanu i ilości wyszczególnionych w umowie. Przyjęcie zwróconegoprzedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako. Jeśliprzedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za datęzakończenia umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o którejmowa w § 4. § 8                Mając na uwadze § 2 umowy najmu, odpowiedzialność za szkody,straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotunajmu przez Najemcę – ponosi Najemca. § 9 Sprawy nienormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodniez przepisami Kodeksu Cywilnego.