Gammastudio architektury

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Domy energooszczędneDom energooszczędny:Każdy z nas marzy o pięknym,dużym i przede wszystkim tanim w utrzymaniu domujednorodzinnym. Chcemy, by w zimie było w nimciepło, a latem przyjemnie chłodno. A czy taki dom możebyć domem tanim w utrzymaniu? Czy domy o nietypowejarchitekturze, wielkich przeszkleniach, z klimatyzacją mogąbyć tanie? W rzeczywistości większość kosztów energiigenerowanych jest przez ogrzewanie.W świetle nowych przepisów dotyczących charakterystykienergetycznej budynku problem wysokiego zużycia energiiw budynkach stanie się istotnym elementem w procesiesprzedaży, kupna czy najmu budynku.Straty ciepła spowodowane są jego przenikaniem przez przegrodyzewnętrzne (czyli ściany, okna, dach i podłogę), a takżeotwieraniem drzwi wejściowych czy istnieniem różnego rodzajuniepożądanych nieszczelności. Poza tym ciepło wydatkowane jestna podgrzewanie powietrza napływającego do domuna skutek działania wentylacji. Aby zmniejszyć zapotrzebowaniedomu na ciepło, trzeba zminimalizować jego straty. Sąna to sprawdzone sposoby…Na wielkość strat ciepła domu wpływa:wielkość budynku – ogrzewana powierzchnia, kubaturakształt oraz to, czy jest piętrowy, czy parterowyliczba i wielkość okien, powierzchnia przeszkleńukład pomieszczeń i usytuowanie okien względem stronświatamateriały zastosowane do wykonania ścian, dachu, podłogi,grubość izolacji termicznejrozwiązania architektoniczne sprzyjające powstawaniu mostkówtermicznychjakość wykonania ocieplenia domuodpowiedniej jakości wentylacja.Mały, ale ciepłyIm dom mniejszy, tym mniejsze straty ciepła. To dlatego,że zależą one od powierzchni przegród, przez które onoprzenika. Im mniejsza powierzchnia, tym mniejsze straty. Jeśli niechcemy wydawać dużo na ogrzewanie, przede wszystkim niebudujmy dużego domu.Uwaga! Powierzchnia przegród zależy nie tylko od powierzchniużytkowej domu, ale takżeod jego kształtu. Jeśli dom ma byćenergooszczędny, musi mieć zwartą bryłę.Szukając projektu takiego domu, warto sprawdzić, jaki jest stosunekpowierzchni przegród zewnętrznych do jego kubatury, czyli A/V.Im będzie mniejszy, tym lepiej.Najlepiej, gdy dom będzie wybudowany na planieprostokąta, z prostym dwu-,a najlepiej jednospadowymdachem, bezwykuszy i lukarn. Do największych strat ciepładochodzi w narożnikach i załamaniach przegród, więc imbędzie ich mniej, tym lepiej. Dom o prostej bryle jest teżtańszy w budowie, a wykonawcy mają mniej okazji,by popełnić błędy.Zdecydowanie mniejsze straty ciepła w przeliczeniuna metr kwadratowy powierzchni występują w domachpiętrowych i z poddaszem użytkowym niżw parterowych. Do znaczącej części strat dochodzi przezdach, a w domu parterowym powierzchnia dachu jestnajwiększa w stosunku do powierzchni użytkowej. Jeśli domma być energooszczędny - nie będzie parterowy.Architekci, projektując domy energooszczędne,bardzo często nadają im jednak kształt odróżniający jeod przysłowiowej stodoły. Okazuje się bowiem,że zwiększając powierzchnię przegród zewnętrznychod południowej strony domu, zmniejsza się jego zapotrzebowaniena energię. Wynika to z zysków ciepłaod nasłonecznienia, które od strony południowejw polskich warunkach są na tyle duże,że przewyższają dodatkowe straty ciepła wynikająceze zwiększonej powierzchni przegród. Z tego samegowzględu na południowej elewacji projektowane są duże oknaoraz różnego rodzaju szklane przybudówki, oszklone holei tarasy. Dobrze zaprojektowane mogą pełnić funkcję kolektorówsłonecznych ogrzewających bezpośrednio powietrze w domu. Takżez tego powodu najkorzystniejszy jest dom z dachemjednospadowym, tak zwanym pulpitowym. Umożliwia on wybudowanie domuz jedną ścianą o powierzchni większejod pozostałych, która będzie usytuowana od południa.Jednocześnie przeciwległa ściana mająca znacznie mniejsząpowierzchnię będzie usytuowana od północy – gdzie zyskiod nasłonecznienia nie występują. Z punktu widzeniaenergooszczędności jest to najlepsze rozwiązanie.OknaWybierając projekt domu, warto zwrócić uwagę na okna. Dużeprzeszklenia od podłogi do sufitu w pomieszczeniach,w których zależy nam na komfortowej temperaturze, sąrównoznaczne z dużymi stratami ciepła. Można liczyć,że jedynie od strony południowej zostaną onezrekompensowane większymi zyskami od nasłonecznienia. Zawszenieco lepiej jest, gdy duże okna są szerokie, ale niesięgają aż do ziemi. Zdecydowanie należy unikać sytuacji,w której duże okna znajdą się w ogrzewanychpomieszczeniach od północy. Jeśli decydujemy się na domz dużymi oknami, ale chcemy, by straty ciepław nim były jak najmniejsze, powinniśmy zamontować specjalneokna o niższym od standardowego współczynniku przenikaniaciepła U. W sprzedaży są okna, których współczynnikU jest niższy niż 0,8 W/(m2*K) – trzyszybowe,z ramami z profili wielokomorowych z wkładkamitermoizolacyjnymi.Układ pomieszczeńDom potrzebuje mniej energii do ogrzewania,gdy pomieszczenia są w nim usytuowane w taki sposób,że od północy znajdują się jedynie te o funkcjipomocniczej – na przykład schowek, garderoba, pomieszczenietechniczne, garaż. Regulując odpowiednio instalację grzewczą, możnautrzymywać w nich temperaturę niższą niżw pomieszczeniach, w których stale przebywają mieszkańcy,bez szkody dla ich komfortu. Możliwe jest też zmniejszeniepowierzchni lub nawet całkowita rezygnacja z okienw pomieszczeniach na północnej elewacji.MateriałyNajwiększe straty ciepła wynikają z tego, że przenika onoprzez ściany i dach domu, dlatego trzeba zadbać o ichstaranne docieplenie odpowiednio grubą warstwą izolacji termicznej.Z pewnością nie będzie energooszczędny dom ze ścianamizewnętrznymi jednowarstwowymi, chyba że będą wykonanez tak nietypowego materiału jak bloczki styropianowe (trudnopowiedzieć, czy można je wtedy nazywać jednowarstwowymi, bowiembloczki wypełnia się zbrojonym betonem). Standardem jest ociepleniemuru styropianem lub wełnąmineralnągrubości 12 cm, coraz częściej namawia sięprojektantów i inwestorów do stosowania warstwy izolacjigrubości nawet 20 cm i większej. Ogrzane powietrzewe wnętrzu domu ma tendencję do unoszenia się, więcjeszcze większe znaczenie ma izolacja dachu – 20 cm izolacjitrzeba uznać za minimum. Koncepcje domów o bardzo niskimzapotrzebowaniu na ciepło często zakładają, że będą onewykonane w technologii szkieletowej – ułatwiato zastosowanie bardzo grubej izolacji termicznej.Mostki termiczneDo znacznych strat ciepła dochodzi przez mostki termiczne,czyli miejsca zaizolowane gorzej niż reszta przegród budowlanych.Występują one najczęściej na połączeniu płyt balkonowychze stropem, w wieńcach, nadprożach, w ościeżachotworów okiennych i drzwiowych. Wszystkie te miejsca wymagająstarannego ocieplenia. Jeśli w projekcie domu nie maszczegółowych wytycznych, jak należy to zrobić,najprawdopodobniej wykonawca nie zwróci uwagi na te miejscai dom nie będzie dobrze ocieplony. Nie dość, że będziemymusieli płacić wtedy większe rachunki za ogrzewanie,to w miejscach tych może się wykraplać para wodna,sprzyjając rozwojowi pleśni i grzybów. W domachenergooszczędnych unika się projektowania balkonów,których płyta jest połączona ze stropem, ponieważ stratyciepła wynikające z takiego rozwiązania są porównywalnez tymi, jakie miałyby miejsce, gdyby nie ocieplono kilkumetrów kwadratowych ściany zewnętrznej. Ocieplenie płyty balkonuw praktyce jest trudne, dlatego jeżeli dom musi mieć balkon,to lepiej, aby był on dostawiony do niego na własnejkonstrukcji. Można też połączyć płytę balkonu ze stropemspecjalnymi łącznikami umożliwiającymi zastosowanie między nimiwarstwy izolacji, ale w tym wypadku pewna ilość ciepłabędzie przez te łączniki przewodzona. Istotny jest także sposóbosadzenia okien i drzwi. W ścianach dwuwarstwowychpowinny się znaleźć jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru,natomiast w ścianach trójwarstwowych należy je osadzićw płaszczyźnie warstwy ocieplenia.WentylacjaDom trudno uznać za energooszczędny, jeśli funkcjonujew nim najprostszy system wentylacji grawitacyjnej. Raczej niezdarza się, aby w typowym projekcie przewidziana byławentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.Staranne ocieplenie domu umożliwia radykalne zmniejszenie stratciepła przenikającego przez przegrody. Wówczas koniecznośćogrzewania pomieszczeń wynika przede wszystkim z tego,że na skutek działania wentylacji napływa do nich zimnepowietrze z zewnątrz, a jednocześnie ciepło tracone jestwraz z powietrzem wypływającym z domu przez kratkiwentylacyjne. Udział strat ciepła na wentylacjęw całkowitych stratach ocieplonego domu wynosi nawet 50%,dlatego warto zainstalować w domu urządzenie do jegoodzysku z wywiewanego powietrza, czyli rekuperator.Wskaźnik zużycia energiiO tym, jak dużo energii trzeba będzie zużywać roczniedo ogrzewania domu w przeliczeniu na metr sześciennyjego kubatury, informuje wskaźnik sezonowego zapotrzebowaniana ciepło E. Sposób jego obliczenia przedstawiony jestw Polskiej Normie (planowane są jej istotne zmiany).Obliczenia są dość żmudne, są jednak programy komputerowe, dziękiktórym można je wykonać w kilkadziesiąt minut. Daneniezbędne do ich przeprowadzenia znajdują się w projekciedomu, są to przede wszystkim informacje o współczynnikuprzenikania ciepła U wszystkich przegród budowlanych: podłóg,sufitów, dachu, ścian, okien i drzwi, oraz ichpowierzchnia, którą zwykle trzeba obliczyć, odczytując wymiaryz rysunków. Musimy także wiedzieć, jak dom jest lub będzieusytuowany względem stron świata.Dom można uznaćza energooszczędny, gdy E nie jest większe niż 70kWh//(m2*rok), czyli 26 kWh/(m3*rok). Znającwartość wskaźnika E, można łatwo oszacować roczne koszty ogrzewaniadomu. Wystarczy do tego znajomość wartości opałowej paliworaz ich cen.Źródło :Muratordom.pl