BPBK SA.

Kontakt email, www
ul. Jana Uphagena 27 zobacz inne firmy z Jana Uphagena
80-237 Gdańsk , woj. Pomorskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego oferujekompleksowe prace projektowe w każdej fazie realizacji inwestycjibudowalnej. Zarówno na etapie analiz, planowania, jak iprojektowania oraz nadzoru nad realizowanymprzedsięwzięciem. Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studiawykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze orazkosztorysy inwestorskie w zakresie branżykomunikacyjnej to budowy i przebudowy: ·         drógi autostrad·        miejsca obsługi podróżnych (MOP)·        parkingów, parkingów wielopoziomowych·        ścieżek rowerowych·         baztransportowych·        stacji benzynowych·         liniitramwajowych·        zajezdni tramwajowych i autobusowych Dodatkowo wykonujemy:·        programy obsługi komunikacji zbiorowej·        projekty organizacji ruchu i sterowania ruchem·        projekty sygnalizacji świetlnej·        analizy efektywności ekonomicznej tras i układówkomunikacyjnych·        ekspertyzy projektowe Zespoły branży drogowej wykorzystują system m.in.Autocad, Civil 3D, MicroStation oraz InRoads do projektowaniaukładów komunikacyjnych. Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studiawykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze orazkosztorysy inwestorskie w zakresie branży mostowejto budowy i przebudowy: ·        mostów, wiaduktów, estakad·        kładek·        tuneli i konstrukcji inżynierskich Dodatkowo wykonujemy:·        ekspertyzy mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i konstrukcjiinżynierskich realizowanych we wszystkich technologiach (stal,beton, konstrukcje sprężone, wiszące i powieszone) Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studiawykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze orazkosztorysy inwestorskie w zakresie branżyinfrastrukturalnej to budowy i przebudowy: ·         sieciwodociągowych i zbiorników retencyjnych·         siecikanalizacji sanitarnej i deszczowej·        odwodnienia terenu·        stacji uzdatniania wody·        oczyszczalni i podczyszczalni wód opadowych·        pompowni i przepompowni wody i ścieków·        oczyszczalni ścieków według wymagań Ministerstwa OchronyŚrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOśZNiL)·        kompostowni, sortowni i spalarni·        wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych·        projekty zagospodarowania stref ochronnych wód·        projekt sieci elektroenergetycznych·        projekty sieci oświetlenia drogowego·        projekty elektrycznych instalacji w obiektachkubaturowych Dodatkowo wykonujemy:·        studia wykonalności·        operaty wodno- prawne Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studiawykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze orazkosztorysy inwestorskie w zakresie branżyarchitektonicznej to budowy: ·        obiektów przemysłowych (zajezdnie, bazy transportowe, obiektyzaplecza technicznego i przemysłowego)·        budownictwa jedno i wielorodzinnego·        budownictwa użyteczności publicznej·        elementów małej architektury (w tym: zadaszenia węzłówintegracyjnych komunikacyjnych, wiaty przystankowe i rowerowe,zadaszenia targowisk, rekreacyjne punktywypoczynkowe) Dodatkowo wykonujemy:·        rekonstrukcje obiektów zabytkowych·        wnioski i materiały do wskazań i decyzjilokalizacyjnych Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje,koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze w zakresiebranży urbanistycznej to: ·        analizy urbanistyczne,  w tym analizy komunikacji pieszej ipotoków ruchu·        Miejscowe Planowy Zagospodarowania Przestrzennego i założenia doMPZP·        Studia i zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków ZagospodarowaniaPrzestrzennego·        planowanie przestrzenne (koncepcje zagospodarowania przestrzennegoterenów postoczniowych, poprzemysłowych)·        projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (place,skwery)·        koncepcje programowo- przestrzenne adaptacji obiektów kubaturowychna nowe funkcje użytkowe·        Programy Funkcjonalna Użytkowe Dodatkowo wykonujemy:·        konkursy architektoniczne, urbanistyczne Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje,koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze w zakresie branżyarchitektury krajobrazu to:·        inwentaryzacje zieleni oraz gospodarka istniejąca zielenią idrzewostanem·        zagospodarowanie terenów wzdłuż tras komunikacyjny (w tym drogi,tereny kolejowe, tory tramwajowe, przepusty itp.)·        zagospodarowanie parków, skwerów, bulwarów, ogrodówbotanicznych,  ogrodów osiedlowych, terenów sportowych iplaców zabaw·        zagospodarowanie terenów wokół budynków użytecznościpublicznej·        rewaloryzacje zieleni parkowej·        rekonstrukcje założeń parkowo- ogrodowych Dodatkowo wykonujemy:·        zagospodarowanie przestrzenne obszarów krajobrazuchronionego·        opinie i ekspertyzy dendrologiczne·        przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę Prace projektowe w zakresie branży opracowaniaspecjalistyczne to:·        wielobranżowe koncepcje i opracowania·        studia wykonalności·        analizy kosztów oraz analizy ekonomiczne przedsięwzięćbudowlanych·        harmonogramy rzeczowo- finansowe realizacji inwestycjibudowlanych ·        koreferaty projektów budowlanych i wykonawczych Dodatkowo wykonujemy:·        wzmocnienia skarp i klifów·        raporty ochrony środowiska, ochrony atmosfery i ochrony przedhałasem·        Studia Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ)·         KartyInformacyjne Przedsięwzięcia (KIP)·        Raport Odziaływania na Środowisko (OŚ) Dzięki wielobranżowemu zespołowi Biuro kompleksowoprzygotowuje i opracowuje projekty budowalne i wykonawcze wraz zniezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacją związaną zprzygotowaniem inwestycji do otrzymania pozwolenia nabudowę.